ANBI

De NVMP is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat betekent dat giften aan de NVMP volledig van de belasting aftrekbaar zijn.

De standaardformulieren kunt u hier downloaden: Overeenkomst periodieke gift .

Vanaf 1 januari 2014 moet een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) op een internetsite de volgende gegevens publiceren:

De NVMP geeft hieronder invulling aan die voorwaarden.

* de naam van de instelling
Is de instelling bij het publiek bekend onder een andere naam dan die in de statuten staat? Publiceer dan beide namen.
Nederlandse Vereniging voor Medische Polemologie
NVMP, vereniging voor gezondheidszorg en vredesvraagstukken

* het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer:
009337416

* het post- of bezoekadres van de instelling
Postadres: Postbus 199, 4190 CD Geldermalsen
Bezoekadres: Schoolstraat 22, 1165 HC Halfweg
IBAN: NL40 INGB 0004 3953 40

* een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de ANBI

Artsen wereldwijd voor vrede


De NVMP, Nederlandse vereniging voor Gezondheidszorg en Vredesvraagstukken (opgericht in 1969), maakt deel uit van de International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW). De IPPNW is een wereldwijde organisatie van artsen in meer dan 60 landen die in 1985 de Nobelprijs voor de Vrede ontving.
Vrede is een gezondheidszorg De NVMP wil een bijdrage leveren aan de preventie van oorlog en aan de totstandkoming van vrede in de wereld.
In de gezondheidszorg trachten wij ziekten te bestrijden en gezondheid te bevorderen. Zowel de directe als de indirecte gevolgen van oorlog op welzijn en gezondheid zijn zeer groot. Dat is de drijfveer voor de NVMP om oorlog(sleed) te voorkómen en vrede te bevorderen.
Onderwerpen waar de NVMP zich op richt zijn: streven naar een kernwapenvrije wereld, kernenergie en het gevaar van proliferatie, clusterbommen, wapens met verarmd uranium, conflicthantering en onderwijs in gezondheidszorg en vredesvraagstukken.

* de hoofdlijnen van het beleidsplan:
NVMP-beleid ‘haalbare doelen’ 2013-2014


Hoofdthema’s
1) Kernwapens de wereld uit
– Amerikaanse kernwapens weg uit Volkel
– Bereiken van een Nuclear Weapons Convention
– Mayors for Peace, Burgemeesters voor Vrede
– HEU-LEU campagne, omschakeling van hoogverrijkt naar laagverrijkt uranium voor medische doeleinden
– Meer samenwerking met IKV/Pax Christi, Ned. Rode Kruis in de strijd tegen kernwapens zoals ICAN en MfP-campagnes
– Onze opinie over het doel dat we nastreven en de actuele stand van zaken in medische, wetenschappelijke tijdschriften (MC, NTvG, TSG)
Speciaal voor studenten:
– Target X, straatdiscussies over kernwapens
– Nuclear weapons Inheritance Project
2) Gewapend geweld is slecht voor de gezondheid
– Aiming for prevention
– Medical Peace Work, online medisch vredesonderwijs
– Top 5 van onacceptabel verminkend wapentuig opstellen: bijvoorbeeld clustermunitie, landmijnen, verarmd uranium munitie
– Samenwerking met andere groepen die verbod of regulering van bepaald wapentuig nastreven
– Opstellen van lijst van ‘overtuigende’ films en romans over dit thema als lees-/kado tip
3) Medisch wangedrag (bijvoorbeeld bij martelingen of ontwikkelen van wapens) is onacceptabel
– Streven naar sancties (uiteindelijk mondiaal)
– Voorbeelden documenteren (inbrengen bij KNMG)
– Medisch-humanitaire alliantie: samenwerking met andere medische mensenrechten organisaties binnen Nederland


* de functie van de bestuurders

Hiermee bedoelen wij de functies van de bestuurders zoals die staan in de statuten, bijvoorbeeld ‘voorzitter’, ‘penningmeester’ en ‘secretaris’. de namen van de bestuurders

Herman Spanjaard, voorzitter
Peter Buijs, vice-voorzitter

Bert Sweerts, penningmeester

Leo van Bergen, secretaris


* het beloningsbeleid

Publiceer zowel het beloningsbeleid voor het bestuur zoals dat in de statuten staat, als voor de directie van de instelling. Publiceer ook het beloningsbeleid voor het personeel. Voor deze laatste groep kunt u volstaan met een verwijzing naar de CAO of salarisregeling voor het personeel, als dat van toepassing is. Lees meer over de beloning voor bestuurders. een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten een financiële verantwoording.


Bestuurders doen hun werk pro deo, zij kunnen slechts reiskosten naar vergaderingen en congressen (dit laatste ten dele) declareren.
Er is één part-time arbeidskracht in dienst, Hans van Iterson, de kosten hiervoor alsmede de gehele financiële verantwoording vindt u in het laatste jaarverslag op deze site.


Ook voor de uitgeoefende activiteiten verwijzen wij naar het jaarverslag.