De NVMP is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat betekent dat giften aan de NVMP volledig van de belasting aftrekbaar zijn.

De standaardformulieren kunt u hier digitaal invullen en downloaden: Overeenkomst periodieke gift.

Vanaf 1 januari 2014 moet een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) op een internetsite de volgende gegevens publiceren:

De NVMP geeft hieronder invulling aan die voorwaarden.

de naam van de instelling

 • Nederlandse Vereniging voor Medische Polemologie
 • NVMP-Artsen voor vrede

Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer:
009337416

het post- of bezoekadres van de instelling
Postadres: Postbus 199, 4190 CD Geldermalsen
Bezoekadres: Prins Bernardstraat 22, 3891 BN BUNNIK
IBAN: NL36 TRIO 0379714329

Een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de ANBI

Artsen wereldwijd voor vrede

De NVMP, Nederlandse vereniging voor Gezondheidszorg en Vredesvraagstukken (opgericht in 1969), maakt deel uit van de International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW). De IPPNW is een wereldwijde organisatie van artsen in meer dan 60 landen die in 1985 de Nobelprijs voor de Vrede ontving.

Vrede is een gezondheidszorg De NVMP wil een bijdrage leveren aan de preventie van oorlog en aan de totstandkoming van vrede in de wereld.
In de gezondheidszorg trachten wij ziekten te bestrijden en gezondheid te bevorderen. Zowel de directe als de indirecte gevolgen van oorlog op welzijn en gezondheid zijn zeer groot. Dat is de drijfveer voor de NVMP om oorlog(sleed) te voorkómen en vrede te bevorderen.
Onderwerpen waar de NVMP zich op richt zijn: streven naar een kernwapenvrije wereld, kernenergie en het gevaar van proliferatie, clusterbommen, wapens met verarmd uranium, conflicthantering en onderwijs in gezondheidszorg en vredesvraagstukken.

 

De hoofdlijnen van het beleidsplan

NVMP-beleid , Hoofdthema’s

Kernwapens de wereld uit

 • Amerikaanse kernwapens weg uit Volkel
 • Bereiken van een Nuclear Weapons Convention
 • Mayors for Peace, Burgemeesters voor Vrede
 • Samenwerking binnen het zgn. Balieberaad (PAX, Rode Kruis, Humanistisch Verbond, IALANA, Mayors for Peace, Kerken)

Speciaal voor studenten:

 • Target X, straatdiscussies over kernwapens
 • Nuclear weapons Inheritance Project

Gewapend geweld is slecht voor de gezondheid

 • Aiming for prevention
 • Medical Peace Work, online medisch vredesonderwijs
 • Top 5 van onacceptabel verminkend wapentuig opstellen: bijvoorbeeld clustermunitie, landmijnen, verarmd uranium munitie
 • Samenwerking met andere groepen die verbod of regulering van bepaald wapentuig nastreven

Medisch wangedrag (bijvoorbeeld bij martelingen of ontwikkelen van wapens) is onacceptabel

 • Streven naar sancties (uiteindelijk mondiaal)
 • Voorbeelden documenteren (inbrengen bij KNMG)
 • Medisch-humanitaire alliantie: samenwerking met andere medische mensenrechten organisaties binnen Nederland

 

De functie van de bestuurders

Hiermee bedoelen wij de functies van de bestuurders zoals die staan in de statuten, bijvoorbeeld ‘voorzitter’, ‘penningmeester’ en ‘secretaris’. de namen van de bestuurders

 • Peter Buijs, voorzitter
 • Leo van Bergen, vice- voorzitter
 • Bert Sweerts, penningmeester
 • Marianne Begemann, secretaris

 

Het beloningsbeleid

Publiceer zowel het beloningsbeleid voor het bestuur zoals dat in de statuten staat, als voor de directie van de instelling. Publiceer ook het beloningsbeleid voor het personeel. Voor deze laatste groep kunt u volstaan met een verwijzing naar de CAO of salarisregeling voor het personeel, als dat van toepassing is. Lees meer over de beloning voor bestuurders. een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten een financiële verantwoording.

Bestuurders doen hun werk pro deo, zij kunnen slechts reiskosten naar vergaderingen en congressen (dit laatste ten dele) declareren.
Er is één part-time arbeidskracht in dienst, Hans van Iterson, de kosten hiervoor alsmede de gehele financiële verantwoording vindt u in het laatste jaarverslag op deze site.

Ook voor de uitgeoefende activiteiten verwijzen wij naar het jaarverslag.