Registratieformulier

Het lidmaatschap van NVMP-Artsen voor vrede staat open voor eenieder die in de gezondheidszorg werkzaam is, geweest is of zal zijn (zie onder Type lidmaatschap). Zij die geen lid kunnen of willen worden, kunnen begunstiger worden (zie onder Begunstigers).

Leden betalen een contributie van tenminste € 140,- per jaar, mogelijk in termijnen te voldoen.  Voor studenten en AIO’s geldt een gereduceerd tarief van resp. € 25,- en € 50,-.

Het lidmaatschap voor studenten is het eerste jaar gratis. De contributie van € 25,- zal in het eerste jaar niet geïnd worden maar pas het daaropvolgende jaar.

U krijgt daarvoor de nieuwsbrief en wordt geïnformeerd over diverse activiteiten. Gebruik onderstaand formulier om u aan te melden.

 


 

Schenken aan de NVMP

Fiscale begunstiging

De contributie voor het lidmaatschap van een beroepsvereniging is aftrekbaar van de belasting. Omdat de NVMP een ANBI is, zijn ook giften voor de belasting aftrekbaar.

Met een overeenkomst voor een periodieke gift gedurende vijf jaar of langer kunt u die gift in haar geheel van uw belastbaar inkomen aftrekken. U kunt het standaardformulier hier digitaal invullen en downloaden.

Over nalatenschappen

U kunt de NVMP uiteraard ook in uw testament opnemen als legataris of erfgenaam. Wij gaan ervan uit dat het nog jaren kan duren vooraleer de kernwapens de wereld uit zijn, het eerste speerpunt in ons beleidsprogramma. Maar onze doelen reiken verder: het terugdringen van oorlog als schadelijkste factor voor de gezondheid. Want het is hemeltergend dat de deskundigheid en capaciteit van zoveel gezondheidswerkers (denk aan Artsen zonder grenzen, aan Flying doctors et cetera) ingezet moet worden voor de redding van levens die door anderen bewust kapot worden gemaakt. Capaciteit en deskundigheid die onnodig onttrokken worden aan de preventie van epidemieën, de hulp aan slachtoffers van natuurrampen en de bestrijding van ziekten.
De NVMP werkt hard aan een vreedzame wereld. Vrede is immers een ‘gezondheidszorg’. Als gezondheidswerkers richten wij ons op het bestrijden van ziekte en het bevorderen van gezondheid. Zowel direct als indirect zijn de gevolgen van oorlog op welzijn en gezondheid zeer groot. Dat is de drijfveer voor de NVMP om vrede te bevorderen vanuit een medische invalshoek.

Er bestaat een bijzondere manier om bij te dragen aan een vreedzame wereld.
Iedereen die een testament laat opmaken bij de notaris kan daarin de NVMP als erfgenaam of legataris benoemen.
Het is een manier van steunen die wat meer overdenking vergt, maar door deze vorm van financiële steun kunt u ook na uw leven ervoor zorgen dat ons werk, de inzet voor gezondheidszorg in samenhang met vredesvraagstukken, doorgang blijft vinden.
Als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zijn legaten en erfstellingen aan de NVMP vrijgesteld van erfbelasting.
Uw bijdrage komt dus voor 100% aan de NVMP ten goede.

Over erfenissen en legaten

Erfenis
Tot de erfenis behoort alles wat iemand bij overlijden nalaat: geld, banktegoeden en goederen. Als er geen testament is, gaat de erfenis naar de partner en bloedverwanten. Zijn die er niet, dan gaat de erfenis naar de staat. Is er wel een testament, dan wordt de erfenis verdeeld zoals daarin is vastgelegd.

In een testament kunt u bepalen wie uw goederen en uw vermogen erft. U kunt in een testament zoveel erfgenamen opnemen als u wilt. Het is dus mogelijk om een goed doel als de NVMP te benoemen tot mede-erfgenaam. U bepaalt uiteraard zelf het percentage dat onze vereniging van uw erfenis krijgt. Dit noemt men een erfstelling.

Legaat
In plaats van een percentage te noemen in uw testament, kunt u ook een van tevoren vastgesteld bedrag aan de NVMP schenken. Zo’n schenking na overlijden heet een legaat. Indien u onze vereniging een legaat wenst toe te kennen, zou in het testament de volgende formulering gebruikt kunnen worden:
’Ik legateer, vrij van rechten en kosten, aan de Nederlandse Vereniging voor Medische Polemologie te Bunnik, een som groot …….. euro‘.
Zoals in Amerika legaten heel gewoon zijn en IPPNW van Amerikaanse donoren bedragen ontvangt die soms oplopen tot bedragen van zes cijfers, zijn in Nederland aan de NVMP in de loop der jaren bescheidener maar nog altijd substantiële bedragen vermaakt. Ons laatste legaat was 3.000 euro. Uiteraard kunt u de hoogte van het bedrag helemaal zelf bepalen.
Bij een helaas nog dalend ledental en toch nog steeds actieve vereniging zijn legaten een welkome en gewaardeerde steun en een handreiking van verleden naar toekomst.

Meer informatie
Wilt u meer informatie of een persoonlijk gesprek met de penningmeester van de NVMP, neemt u dan contact op met Hans van Iterson van het NVMP-bureau, telefoon 06 – 42 00 95 59, e-mail: hviterson@nvmp.org IBAN NL36TRIO0379714329.
Voor erfenissen en legaten kunt u terecht bij de notaris; hij is degene bij wie u de bestemming van uw nalatenschap moet laten vastleggen.
Het laten opmaken van een testament is makkelijker dan u denkt. De kosten van het opmaken van een testament zijn afhankelijk van uw wensen: hoe complexer uw testament, hoe kostbaarder. U dient een geldig legitimatiebewijs mee te nemen, om uw identiteit te bevestigen.