Registratieformulier

U kunt begunstiger worden van de NVMP door onderstaande gegevens in te vullen. Begunstigers betalen jaarlijks een bijdrage van minder dan € 140, mogelijk in termijnen te voldoen; of ze betalen meer dan € 120 indien ze geen lid willen of kunnen worden.  U ontvangt daarvoor de nieuwsbrief en wordt geïnformeerd over diverse activiteiten.

 


Geld nalaten aan de NVMP

Fiscale begunstiging

Giften aan de NVMP zijn voor de belasting sinds jaar en dag aftrekbaar. Dat is nog aantrekkelijker geworden. Voor periodieke schenkingen gedurende vijf jaar of langer, is geen notariële akte meer nodig.  Stel u betaalt jaarlijks een contributie van 100 euro. Dan kunt u nu op een standaardformulier vastleggen dat u dat de komende vijf jaar (of langer) bij leven en welzijn ook zult doen. Uw belastbaar vermogen wordt dan jaarlijks kosteloos met de volle 100 euro verlaagd.

Over nalatenschappen

U kunt de NVMP uiteraard ook in uw testament opnemen als legataris of erfgenaam. Wij gaan er namelijk van uit dat het nog jaren kan duren vooraleer de kernwapens de wereld uit zijn, het eerste speerpunt in ons beleidsprogramma. Maar onze doelen reiken verder: het terugdringen van oorlog als schadelijkste factor voor de gezondheid. Want het is hemeltergend dat de deskundigheid en capaciteit van zoveel gezondheidswerkers (denk aan Artsen zonder grenzen, aan Flying doctors et cetera) ingezet moet worden voor de redding van levens die door anderen bewust kapot zijn gemaakt. Capaciteit en deskundigheid die onnodig onttrokken wordt aan de preventie van epidemieën, de hulp aan slachtoffers van natuurrampen en de bestrijding van ziekten.
De NVMP werkt hard aan een vreedzame wereld. Vrede is immers een ‘gezondheidszorg’. Als artsen richten wij ons op het bestrijden van ziekte en het bevorderen van gezondheid. Zowel direct als indirect zijn de gevolgen van oorlog op welzijn en gezondheid zeer groot.
Dat is de drijfveer voor de NVMP om vrede te bevorderen vanuit een medische invalshoek.

Graag vertellen wij u meer over een bijzondere manier om bij te dragen aan een vreedzame wereld.
Iedereen die een testament laat opmaken bij de notaris kan daarin de NVMP als erfgenaam of legataris benoemen.
Het is een manier van steunen die wat meer overdenking vergt, maar door deze vorm van financiële steun kunt u ook na uw leven ervoor zorgen dat ons werk, de inzet voor gezondheidszorg in samenhang met vredesvraagstukken, doorgang blijft vinden.
Als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zijn legaten en erfstellingen aan de NVMP vrijgesteld van erfbelasting.
Uw bijdrage komt dus voor 100% aan de NVMP ten goede.

Over erfenissen en legaten

Erfenis
Tot de erfenis behoort alles wat iemand bij overlijden nalaat: geld, banktegoeden en goederen. Als er geen testament is, dan gaat de erfenis naar de partner en bloedverwanten. Zijn die er niet, dan gaat de erfenis naar de staat. Is er wel een testament, dan wordt de erfenis verdeeld zoals daarin is vastgelegd.

In een testament kunt u bepalen wie uw goederen en uw vermogen erft. U kunt in een testament zoveel erfgenamen opnemen als u wilt. Het is dus mogelijk om een goed doel als de NVMP te benoemen tot mede-erfgenaam. U bepaalt uiteraard zelf het percentage dat onze vereniging van uw erfenis krijgt. Dit noemt men een erfstelling.

Legaat
In plaats van een percentage te noemen in uw testament, kunt u ook een van tevoren vastgesteld bedrag aan de NVMP schenken. Zo’n schenking na overlijden heet een legaat. Indien u onze vereniging een legaat wenst toe te kennen zou in het testament de volgende formulering gebruikt kunnen worden:
’Ik legateer, vrij van rechten en kosten, aan de Nederlandse Vereniging voor Medische Polemologie te Halfweg, een som groot …….. euro‘.
Zoals in Amerika legaten heel gewoon zijn en IPPNW van Amerikaanse donoren bedragen ontvangt die soms oplopen tot bedragen van zes cijfers, zijn in Nederland aan de NVMP in de loop der jaren bescheidener maar nog altijd substantiële bedragen vermaakt. Ons laatste legaat was 3.000 euro. Uiteraard kunt u de hoogte van het bedrag helemaal zelf bepalen.
Bij een helaas nog dalend ledental en toch nog steeds actieve vereniging zijn legaten een welkome en gewaardeerde steun en een handreiking van verleden naar toekomst.

Meer informatie
Wilt u meer informatie of een persoonlijk gesprek met de penningmeester van de NVMP, neemt u dan contact op met Hans van Iterson van het NVMP-bureau, telefoon 06 – 42 00 95 59, e-mail: hviterson@nvmp.org IBAN NL40 INGB 0004 3953 40.
Voor erfenissen en legaten kunt u terecht bij de notaris; hij is degene bij wie u de bestemming van uw nalatenschap moet laten vastleggen.
Het laten opmaken van een testament is makkelijker dan u denkt. De kosten van het opmaken van een testament zijn afhankelijk van uw wensen: hoe complexer uw testament, hoe kostbaarder. U dient een geldig legitimatiebewijs mee te nemen, om uw identiteit te bevestigen.