Tweede Kamer roept Minister Blok op zich actiever in te zetten voor een kernwapenvrije wereld

Tweede Kamer roept Minister Blok op zich actiever in te zetten voor een kernwapenvrije wereld

Op dinsdag 20 november 2018 nam de Tweede Kamer drie belangrijke moties aan waarvoor ook de NVMP en Mayors for Peace zich enorm hebben ingezet.

Onze inzet betrof vooral wat zeer beknopt wordt verwoord in de motie Ploumen. De elementen daarvoor hebben we ook aan de 4 regeringsfracties doen toekomen, maar CDA en VVD wilden daar kennelijk niet aan, een zeer constructief voorbereidend Besloten Beraad met hen ten spijt.

De motie Ploumen bevat de kernzin uit het, door 111 prominente Nederlanders ondertekende, Maatschappelijk appel tegen kernwapens:

‘…. verzoekt de regering maximaal in te zetten op een internationale dialoog met de nucleaire machten over een alomvattende, verifieerbare uitbanning van kernwapens conform artikel 6 Non Proliferatie Verdrag en zo invulling te geven aan de toezegging in het regeerakkoord’.

Goed om te zien dat een Kamermeerderheid zich hierachter schaart, al was het een krappe meerderheid: 76 tegen 74 stemmen.

Met eenzelfde meerderheid – CDA niet, SGP wel! – roept de Kamer de regering op om opnieuw te kijken naar het VN-Kernwapenverbod dat in 2017 door een ruime meerderheid van landen is aangenomen (motie Voordewind). Het verdrag is inmiddels ondertekend door 69 landen. Indien 50 landen het verdrag ratificeren – nu 19 – treedt het in werking. Nederland heeft tot nu toe niet getekend, omdat het verdrag niet verenigbaar zou zijn met de Nederlandse uitgangspunten en met NAVO-verplichtingen. Er is echter brede steun onder de Nederlandse bevolking voor een Nederlandse handtekening onder dit verdrag. De Kamer roept minister Blok op om te werken aan het vergroten van het draagvlak voor het VN-kernwapenverbod onder NAVO-landen en uit te zoeken hoe het verdrag zich verhoudt met bestaande nationale wetgeving.

Het CDA stemde ten slotte gelukkig wel mee met een tweede motie Voordewind over het behoud van het INF-verdrag, zodat die 115 stemmen kreeg.

Een overzicht van de drie moties die op 20 november 2018 zijn aangenomen:

  • Motie Ploumen (PvdA) c.s. (andere indieners Van Ojik (GroenLinks) en Karabulut (SP)): verzoekt de regering maximaal in te zetten op een internationale dialoog met de nucleaire machten over een alomvattende, verifieerbare uitbanning van kernwapens conform artikel 6 NPV en zo invulling te geven aan de toezegging in het regeerakkoord. (Kamerstuk 33 694, nr 24)
  • Motie Voordewind (CU): verzoekt de regering voorts, een juridische analyse uit te laten voeren naar de compatibiliteit tussen de bestaande nationale wetgeving en het VN-verdrag en de Kamer te informeren over welke delen van de wetgeving in overeenstemming zijn met het verdrag en waar wijziging van nationale wetgeving noodzakelijk zou moeten zijn, en gaat over tot de orde van de dag. (Kamerstuk 33 694, nr 31)
  • Voordewind (CU) c.s. (andere indieners Koopmans (VVD), Sjoerdsma (D66) en Van Helvert (CDA)): verzoekt de regering om zich proactief in te zetten voor het behoud van het INF-verdrag en de Kamer verslag te doen van deze inspanningen, en gaat over tot de orde van de dag. (Kamerstuk 33 694, nr 30)

 

 

Share This

Deel uw mening

Laat uw omgeving weten hoe u over dit onderwerp denkt.