Privacyverklaring op basis van de Uitvoeringswet Algemene verwerking gegevens

NVMP Gezondheidszorg en Vredesvraagstukken

Adres: Postbus 199, 4190 CD Geldermalsen

Telefoon: 0642009559
E-mail: office@nvmp.org
Internet: https://www.nvmp.org
IBAN: NL36TRIO0379714329
KvK-nummer: 40259243

De NVMP verwerkt gegevens van haar relaties.
De NVMP verwerkt geen andere gegevens dan die welke door relaties zelf zijn aangeleverd. De NVMP stelt verwerkte gegevens niet aan derden ter beschikking.

Het bestuur is de verwerkingsverantwoordelijke, de bureaumedewerker is in opdracht van het bestuur de verwerker.

Met toestemming van de verwerkingsverantwoordelijke zijn de volgende sub-verwerkers ingeschakeld:

  • voor de financiële administratie: de penningmeester;
  • voor de controle van de financiële administratie: de leden van de kascontrolecommissie;
  • voor de inning van incasso’s: Triodos Bank NV;

De verzending van contributiemailings en informatiebulletins is opgedragen aan Antero printmedia, Fornheselaan 286-288, 3734 GE Den Dolder, www.anteroprintmedia.nl/;
de verzending van de Nieuwsbrief aan Equipe Communicatie Collectief, Jan Mankeslaan 2, 8442 HK Heerenveen.

Met deze verwerkers is een verwerkersovereenkomst afgesloten. Hierin staat precies omschreven welke gegevens worden aangeleverd en hoe deze verwerkt moeten worden. De door de Verwerkingsverantwoordelijke aangeleverde bestanden met daarin de voor de opdracht noodzakelijke persoonsgegevens, mogen niet langer dan 1 maand bewaard worden. Na het verstrijken van deze termijn, moeten de gegevens door de Verwerker verwijderd

De NVMP-website is beveiligd met een SSL certificaat (https, groen slotje). Hierdoor wordt alle informatie tussen de bezoeker en onze server versleuteld om ongewenst verkeer buiten de deur te houden. De vertrouwelijkheid van de gegevens wordt gewaarborgd doordat alleen de verwerker en de penningmeester rechtstreeks toegang hebben tot de gegevens.

De gegevens die NVMP verwerkt vloeien voort uit de doelstellingen van de vereniging zoals die staan omschreven in art. 3 van de statuten. De verwerking heeft ten doel leden, begunstigers, sympathisanten en overige relaties te informeren, te consulteren of te betrekken bij activiteiten van NVMP.

Deze website maakt uitsluitend gebruik van functionele cookies. IP-adressen worden automatisch geanonimiseerd, waardoor deze cookies geen persoonsgegevens bevatten. Omdat het functionele cookies betreft, hoeft de eindgebruiker hier geen toestemming voor te verlenen.

 

Cookie Vervaltijd Doel
_ga 2 jaar Gebruikt door Google Analytics om gebruikers van elkaar te onderscheiden.
_gid 24 uur Gebruikt door Google Analytics om gebruikers van elkaar te onderscheiden.
_gat 1 minuut Wordt gebruikt door Google Analytics om verzoeksnelheid te vertragen.

Van leden, begunstigers, sympathisanten en overige relaties worden de volgende gegevens verwerkt (voor zover door de relatie zelf verstrekt): titulatuur, gender, voornamen, voorvoegsel, achternaam, adres, postcode, woonplaats, land, IBAN, telefoonnummer, e-mailadres, geboortejaar, beroep(sachtergrond), IC-machtiging. IP-adressen worden niet opgeslagen tijdens het indienen van een van de formulieren.

De verwerkte gegevens zijn toereikend, ter zake dienend, en beperkt tot wat noodzakelijk is om de doelstellingen van NVMP te realiseren.

Relaties hebben recht op inzage, rectificatie of wissen van de persoonsgegevens. Dergelijke verzoeken kunnen worden ingediend via office@nvmp.org. Vermeld hierbij uw e-mailadres ter verificatie. Criteria voor het bepalen van de bewaartermijn van de verwerkte gegevens zijn onder meer het belang van historisch onderzoek en statistische doeleinden. Deze worden in aanmerking genomen als de relatie met NVMP wordt beëindigd door overlijden, opzegging van het lidmaatschap of op verzoek van de relatie.

Gegevensdragers (zoals PC en laptop) zijn goed beveiligd (met antivirussoftware en wachtwoorden). Bij een datalek (bijvoorbeeld een zoekgeraakte USB-stick of een gestolen of gehackte computer) bestaat er meldplicht bij de autoriteit persoonsgegevens.

Deze site maakt deel uit van een netwerk van sites die bescherming bieden tegen gedistribueerde brute force-aanvallen. Om deze bescherming mogelijk te maken, wordt het IP-adres van bezoekers die proberen in te loggen op de site gedeeld met een service die wordt aangeboden door ithemes.com. Raadpleeg het van iThemes voor meer informatie.

Deze privacyverklaring kan altijd worden bijgesteld. Als daartoe aanleiding bestaat, zal dat op de website worden vermeld.

26 november 2019

(Op de pagina’s van de website waarop relaties gevraagd wordt gegevens te verstrekken, staat een link naar deze Privacyverklaring)