Privacyverklaring op basis van de Uitvoeringswet Algemene verwerking gegevens

NVMP Gezondheidszorg en Vredesvraagstukken Adres: Postbus 199, 4190 CD Geldermalsen Telefoon: 06 – 42009559
E-mail: office@nvmp.org
Internet: https://www.nvmp.org
IBAN: NL40 INGB 0004 3953 40
KvK-nummer: 40259243

De NVMP verwerkt gegevens van haar relaties.
De NVMP verwerkt geen andere gegevens dan die welke door relaties zelf zijn aangeleverd. De NVMP stelt verwerkte gegevens niet aan derden ter beschikking.

Het bestuur is de verwerkingsverantwoordelijke, de bureaumedewerker is in opdracht van het bestuur de verwerker.

Met toestemming van de verwerkingsverantwoordelijke zijn de volgende sub-verwerkers ingeschakeld:

  • voor de financiële administratie: de penningmeester;
  • voor de controle van de financiële administratie: de leden van de kascontrolecommissie;
  • voor de inning van incasso’s: ING Bank NV, https://mijnzakelijk.ing.nl;

De verzending van contributiemailings en informatiebulletins is opgedragen aan Antero printmedia, Fornheselaan 286-288, 3734 GE Den Dolder, www.anteroprintmedia.nl/;
de verzending van de Nieuwsbrief aan Equipe Communicatie Collectief, Jan Mankeslaan 2, 8442 HK Heerenveen.

Met deze verwerkers is een verwerkersovereenkomst afgesloten. Hierin staat precies omschreven welke gegevens worden aangeleverd en hoe deze verwerkt moeten worden. De door de Verwerkingsverantwoordelijke aangeleverde bestanden met daarin de voor de opdracht noodzakelijke persoonsgegevens, mogen niet langer dan 1 maand bewaard worden. Na het verstrijken van deze termijn, moeten de gegevens door de Verwerker verwijderd zijn.

De NVMP-website is beveiligd, SSL gecertificeerd (https, groen slotje). De NVMP gebruikt geen cookies en werkt niet met facebookpixels. De vertrouwelijkheid van de gegevens wordt gewaarborgd doordat alleen de verwerker en de penningmeester rechtstreeks toegang hebben tot de gegevens.

De gegevens die NVMP verwerkt vloeien voort uit de doelstellingen van de vereniging zoals die staan omschreven in art. 3 van de statuten. De verwerking heeft ten doel leden, begunstigers, sympathisanten en overige relaties te informeren, te consulteren of te betrekken bij activiteiten van NVMP.

Van leden, begunstigers, sympathisanten en overige relaties worden de volgende gegevens verwerkt (voor zover door de relatie zelf verstrekt): titulatuur, gender, voornamen, voorvoegsel, achternaam, adres, postcode, woonplaats, land, IBAN, telefoonnummer, e-mailadres, geboortejaar, beroep(sachtergrond), IC-machtiging.

De verwerkte gegevens zijn toereikend, ter zake dienend, en beperkt tot wat noodzakelijk is om de doelstellingen van NVMP te realiseren.

Relaties hebben recht op inzage, rectificatie of wissen van de persoonsgegevens. Criteria voor het bepalen van de bewaartermijn van de verwerkte gegevens zijn onder meer het belang van historisch onderzoek en statistische doeleinden. Deze worden in aanmerking genomen als de relatie met NVMP wordt beëindigd door overlijden, opzegging van het lidmaatschap of op verzoek van de relatie.

Gegevensdragers (zoals PC en laptop) zijn goed beveiligd (met antivirussoftware en wachtwoorden). Bij een datalek (bijvoorbeeld een zoekgeraakte USB-stick of een gestolen of gehackte computer) bestaat er meldplicht bij de autoriteit persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring kan altijd worden bijgesteld. Als daartoe aanleiding bestaat, zal dat op de website worden vermeld.

24 mei 2018

(Op de pagina’s van de website waarop relaties gevraagd wordt gegevens te verstrekken, staat een link naar deze Privacyverklaring)