Brief aan informateurs Remkes en Koolmees

Op dinsdag 19 oktober stuurde een breed beraad van maatschappelijke organisaties  voor een kernwapenvrije  wereld onderstaande brief aan informateurs Remkes en Koolmees

Aan:    Bureau Kabinetsformatie t.a.v. de informateurs J. Remkes en W. Koolmees

Van: Balieberaad, een breed maatschappelijk beraad voor een kernwapenvrije wereld

Datum: 19-10-2021

Onderwerp:  Regeerakkoord & actieve inzet voor een kernwapenvrije wereld 

 

Geachte heren Remkes en Koolmees,

´Dit kabinet zet zich actief in voor een kernwapenvrije wereld’[1]. Met deze kernboodschap hebben de nu onderhandelende partijen in 2017 parlementaire geschiedenis geschreven: nog nooit vermeldde een Regeerakkoord wat ons land wil doen aan één van de grootste bedreigingen van de mensheid: kernwapens. Die inzet – maatschappelijk en politiek breed gesteund – is door minister Blok verder uitgewerkt, gericht op totale, verifieerbare kernontwapening cf. Artikel VI van het vrijwel universeel getekende Non-Proliferatie-verdrag (NPV, 1970). Voor het demissionaire kabinet ‘Rutte-III’ is het doen slagen van de 10e NPV-Toetsingsconferentie, januari a.s., topprioriteit, met ons land als vicevoorzitter en als  ‘aanjager en bruggenbouwer’[2]. Zo’n rol is hard nodig, want sinds 2017 is de internationale situatie danig verslechterd. Belangrijke verdragen (INF, Iran-deal, Open Skies) zijn opgezegd en er is een nieuwe wapenwedloop tussen de VS en Rusland gaande: voor astronomische bedragen moderniseren zij hun kernwapens en ontwikkelen nieuwe[3]. Uitvoering van artikel VI NPV lijkt zo nog verder weg en experts achten de kans op een nucleaire catastrofe groter dan ooit[4].

Als breed maatschappelijk beraad voor een kernwapenvrije wereld vragen wij U daarom dringend om genoemde actieve inzet te intensiveren en concretiseren,teneinde wereldwijd zoveel mogelijk politieke en maatschappelijke krachten te helpen bundelen om de kernwapenstaten ertoe te brengen eindelijk hun kernontwapeningverplichtingen na te komen, conform ook uitspraken van het ICJ (1996[5]).

Natuurlijk dient ons land ook zelf bij te dragen aan die ontwapening door:

  1. de verouderde Amerikaanse kernbommen op Volkel niet te vervangen, zo mogelijk samen met andere Europese ‘gastlanden’. ‘Rutte–III’ preludeerde daar al op: ‘Inzet blijft dat Nederland geen nucleaire taak meer zou hoeven te vervullen als de F-16 definitief wordt vervangen door de F-35’ [6].
  2. waarnemer te zijn bij de 1e Meeting of States Parties van het VN-kernwapenverbod TPNW, net als NAVO-lid Noorwegen, op weg naar ondertekening en ratificatie – en anderen daartoe op te roepen.

Voorts dient ons land dringend het debat te starten om het onhoudbare 20e-eeuwse concept van geloofwaardige nucleaire afschrikking[7] te vervangen door een duurzaam, 21e-eeuws, niet-nucleair veiligheidsalternatief. En om zo veilig mogelijk te kunnen werken aan een kernwapenvrije wereld dient bij alle negen kernwapenstaten aangedrongen te worden op vertrouwenwekkende maatregelen  (de-targetting, de-alerting, no-first-use-verklaringen[8]).

Gelukkig bieden de recente succesvolle Putin-Biden-top en de voortvarende vervolgonderhandelingen over Strategische Stabiliteit en kernontwapening[9] nieuwe hoop en Nederland meer ruimte voor een actieve rol op het wereldtoneel om de nucleaire dreiging te helpen beëindigen. Mede omdat veruit de meeste Nederlanders al jaren kernwapens afwijzen en de TPNW onderschrijven[10], bevelen wij U van harte de volgende zin aan voor een nieuw Regeerakkoord: “Dit kabinet intensiveert en concretiseert zijn actieve inzet voor een kernwapenvrije wereld, met name door de laatste Nederlandse nucleaire taak af te stoten en aansluiting te zoeken bij het VN-kernwapenverbod TPNW.” 

U veel inspiratie en creativiteit toewensend, met vriendelijke groet,

 

Gregor Rensen, voorzitter Burgemeesters voor Vrede

Faiza Oulahsen, hoofd Klimaat en Energie bij Greenpeace Nederland

Robbert Bodegraven, directeur Humanistisch Verbond

Phon van den Biesen, co-president International Association of Lawyers Against Nuclear Arms

Peter Buijs, voorzitter NVMP – Artsen voor Vrede

Jan Hoekema, voorzitter Pugwash Nederland

Kees Nieuwerth, vicevoorzitter Raad van Kerken in Nederland

 

Namens hen: Peter Buijs, voorzitter NVMP – Artsen voor Vrede (06-13932342)

 

Correspondentieadres: Postbus 199, 4190 CD Geldermalsen,

telefoon: 06 – 4200 9559, nvmpartsenvoorvrede@gmail.com

 

[1] ‘Dit kabinet zet zich, binnen het kader van bondgenootschappelijke verplichtingen, actief in voor een kernwapenvrije wereld, gezien de grote risico’s op proliferatie van deze wapens.’ (Regeerakkoord Rutte-III, 10-10-2017, p 47)

[2] Kamerbrief  18-4-2019, p1-2:“Nederland richt zich daarom op concrete en waardevolle bijdragen aan het ontwapeningsproces, als aanjager en bruggenbouwer, en zoekt daarbij de juiste positie en partners om maximaal invloed te kunnen uitoefenen. Als middelgrote niet-kernwapenstaat dient Nederland hierbij niet een heel eigen lijn te voeren maar moet het pragmatisch kansen identificeren, coalities vormen en op alle fronten de druk behouden om – soms bescheiden maar altijd wezenlijke – stappen naar Global Zero te kunnen zetten.”

[3]https://sipri.org/sites/default/files/2020-06/yb20_summary_en_v2.pdf

[4] Atomic scientists Bulletin nr 1, 2021  Doomsday Clock at 100 seconds before midnight since January 2020.

[5]International Court of Justice spreekt over: “an obligation to pursue in good faith and bring to a conclusion negotiations leading to nuclear disarmament in al1 its aspects under strict and effective international control.”, als resultaatsverplichting, ook voor de kernwapenstaten buiten het NPV: India, Pakistan, Israël en N-Korea.

[6] Kamerbrief 18-4-2019, p8

[7] Ook wel aangeduid als Mutual Assured Destruction (MAD), tegenover Mutual Assured Safety

[8] China en India hanteren al NFU, net als indertijd de Sovjet Unie, en president Biden wil het introduceren. Eerdere poging van Obama (2016) strandde op onwil bij NAVO-bondgenoten.

[9] Biden and Putin agreed at their June 16 summit to engage in a robust “strategic stability” dialogue to “lay the groundwork for future arms control and risk reduction measures.”

[10] https://nonukes.nl/meerderheid-nederlanders-voor-anti-kernwapenverdrag/ ; https://www.rodekruis.nl/persbericht/rode-kruis-hoopvol-uitkomst-onderhandelingsconferentie-kernwapens/

https://nonukes.nl/opiniepeiling-nederlanders-willen-verbod-op-kernwapens/

 

 

 

 

Share This

Deel uw mening

Laat uw omgeving weten hoe u over dit onderwerp denkt.