Aiming for Prevention

 Aiming for prevention

Oproep

Tijdens de ALV van 30 mei is gesproken over het geven van een vervolg op “Aiming for Preventie”., het 2e Beleidsthema van de NVMP. Binnen IPPNW is dit een hoofdthema. Het richt zich onder andere op small arms. Daarvoor zijn genoeg mogelijkheden, ook voor subsidie bij buitenlandse zaken. Zijn er meer geïnteresseerden dan Marianne Begemann en Jan Vosters?

In 2002 en 2008 heeft de WHO een overzicht opgesteld. Het meeste geweld is zelfgericht (2300 per dag wereldwijd, door suïcide en zelfverminking), daarna volgt geweld tegen personen (1500 door o.a. moord) en collectief geweld (1200 door haat zaaien, oorlog en winst/uitbuiting door marktwerking). Ook wordt een overzicht gegeven van de gezondheidsschade op individueel niveau en als gevolg daarvan ook de sociale en economische schade.

Door de WHO is in 2014 een landeninventarisatie gemaakt. Nederland scoort hierin behoorlijk goed maar bij 10 van de 50 determinanten is verbetering mogelijk. Zo ontbreekt in een Nationaal Actie Plan geweld onder jeugdigen inclusief seksueel geweld en ontbreekt een voorschoolse succesvolle aanpak en naschools toezicht.

Hoewel Justitie een belangrijke rol speelt in wetgeving en –handhaving en vrouwendiscriminatie- ligt preventie voornamelijk bij Publieke Gezondheid. Immers artsen en verpleegkundigen zijn de ogen en oren van de maatschappij omdat zij door hun werk in een unieke positie verkeren , beschermd door het beroepsgeheim .

Nadruk dient te liggen op samenhang, politieke prioriteit en onderzoek naar wat helpt. Er wordt gepleit voor een nationaal bureau.
De ingang ligt bij gemeente (jeugdgezondheidszorg en jeugdzorg), kerken en onderwijs. Als gemeenschappelijke risicofactoren worden aangemerkt: alcohol, beschikbaarheid van wapens, gebrek aan levenskunst, vrouwendiscriminatie, sociale ongelijkheid en armoede.

Leden die belangstelling hebben om het bestuur te adviseren over preventie van geweld kunnen zich melden bij Hans van Iterson. E-mail: office@nvmp.org. Tel. 06-42009559.

AFP

Uit: World Reoprt on Violence and Health 2002

Share This

Deel uw mening

Laat uw omgeving weten hoe u over dit onderwerp denkt.